Khung ảnh thờ 20 x 30 cho tang lễ, in ép ảnh bia mộ tại hà nội.